8 727 345-0-345

О проведении внеочередного собрания акционеров АО "Электромонтаж"
27 ноября 2018

«09 августа 2018 года была произведена государственная регистрация выпуска ценных бумаг АО «Электромонтаж» (далее – Общество) (Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген батыра 7/1) разделенных на 18 000 000 простых акций. Из них 12 000 000 простых акций размещены и оплачены полностью.

27.11.2018 года Советом директоров Общества принято решение о размещении 6 000 000 штук простых акций Общества, по цене 100 тенге за одну акцию. Акционеры Общества имеют право преимущественной покупки 6 000 000 простых акций пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения 100 тенге. Оплата акций может быть произведена денежными средствами, имуществом, а также иным способом.

С проспектом выпуска ценных бумаг, а также текстом вносимых изменений и дополнений можно ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген батыра 7/1.

Контактное лицо: Хамитов Камиль Амирович, тел. +7 771 005 3050. Заявки принимаются по вышеуказанному адресу в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении обществом акций.».

 

«2018 жылғы 09 тамызда «Электромонтаж» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өтеген батыр көшесі 7/1) 18 000 000 жай акцияға бөлінген бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылды. Олардың ішінде 12 000 000 жай акция толығымен орналастырылып, төленді.

27.11.2018 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның 6 000 000 жай акцияларын бір акцияға 100 теңгеден орналастыру туралы шешім қабылдады. Қоғамның акционерлері орналастырылатын акциялардың санын 100 теңгеден пропорционалды түрде 6 000 000 жай акцияларды басымдықпен сатып алуға құқығы бар. Акциялардың төлемін ақшамен, мүлікпен, басқа да жолмен төлеуге болады.

Бағалы қағаздарды шығару проспектісі, сондай-ақ енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың мәтінін мына мекен-жайда танысуға болады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өтеген батыр көшесі 7/1 үй.

Байланысатын тұлға: Хамитов Камиль Амирович, тел. +7 771 005 3050. Өтініштер жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша, Қоғам акцияларды орналастыру туралы хабарлама берілген күннен бастап отыз күн ішінде қабылданады.».

 

 

ПОДЕЛИТЬСЯ: